Trefaes Glittering Lady f.1993 Chestnut

TREFAES CARWYN x Trefaes Gay Go Lady by EPPYNT ORANGE PIP

photo courtesy of Rainhill Welsh Cobs

 

Trefaes Glittering Angel f.2007 Chestnut

TREFAES CINNAMON x Trefaes Glittering Lady by TREFAES CARWYN

 photo courtesy of Rainhill Welsh Cobs

 

Trefaes Glamour Girl f.2001 Black

TREFAES CINNAMON x Trefaes Gay Go Lady by EPPYNT ORANGE PIP

 photo courtesy of Rainhill Welsh Cobs

 

Trefaes Sweet Girl f.1999 Grey

TREFAES CINNAMON x Trefaes Sweet Mist by BENGAD WHITEBEAM

 photo courtesy of Rainhill Welsh Cobs

 

Trefaes Gay Go Beauty f.2002 Bay

TREFAES CINNAMON x Trefaes Gay Go Lady by EPPYNT ORANGE PIP

 photo courtesy of Rainhill Welsh Cobs


Trefaes Glittering Babe f.2006 Grey

TREFAES CINNAMON x Trefaes Glittering Lady by TREFAES CARWYN

 photo courtesy of Rainhill Welsh Cobs

 

Trefaes Glittering Lass f.2008 Dun (turning grey)

TREFAES GUARDSMAN x Trefaes Glittering Lady by TREFAES CARWYN

photo courtesy of Mili Peel

 

 

Trefaes Corn Princess f.2008 Grey

TREFAES GUARDSMAN x Trefaes Corn Lady

by TREFAES CINNAMON

photo courtesy of Mili Peel

Trefaes Glittering Genie f.2010 Grey

KNOLTON DAYLIGHT x Trefaes Glittering Lady by TREFAES CARWYN

 

Trefaes Glamour Lily f.2011 Chestnut

GLYNCOCH SHAUN x Trefaes Glamour Girl by TREFAES CINNAMON

 photo courtesy of Mili Peel